AmazonBasics 12pk C Everyday Alkaline Batteries 1.5V, 5-Year Shelf Life $7.99 Shipped