Amazon Lowest Price: Bluey, Talking Beach Bingo. 13" Talking Plush Toy with 9 Phrases Bases Around The Episode Beach Theme Song